Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Ж


жабешко лале - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви
/блатно кокиче /Leucojum aestivum L./, бяла теменуга, гергьовско кокиче, дремавче, ливадско кокиче, лятно блатно кокиче, попкино кокиче, пъстро кокиче, сазово кокиче, снежно кокиче, кокиче, попкино лале/

жабешко цвете
/блатняк /Caltha palustris L./, блатниче, жабешко цветче, жълт блатняк, обикновен блатняк/

жабешко цветче
/блатняк /Caltha palustris L./, блатниче, жълт блатняк, обикновен блатняк, жабешко цвете/

жаблек /Galega officinalis L./ - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и др.) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/ребрика, плюшкар, лечебен жаблек, крестовник, конско ребро, конски ребра, жабляк, галега, диво сакъмче/

жабляк - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и др.) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/жаблек /Galega officinalis L./, ребрика, плюшкар, лечебен жаблек, крестовник, конско ребро, конски ребра, галега, диво сакъмче/

жабрене - Сем. Cariophyllaceae - Карамфилови
/изсипливче /Herniaria glabra L./, белило, белина, усипливче, сапуненица, ракисапун, развързанче, голо белило, голо изсипливче, завързанче/

жабурка - Сем. Paeoniaceae - Божурови (по ФЯ) ОТРОВНО (цвят, корени)!
/божур (червен) /Paeonia peregrina Mill./ = /Paeonia decora Anders./, алтъника, арапче, бажур, бижур, див божур, красив божур, марьон корен, мижур, мужур, пеон, теснолист божур, украсен божур/

жарка - Сем. Urticaceae - Копривови
/коприва (обикновена) /Urtica dioica L./, цикинда, парниче, висока коприва, двудомна коприва, жигавица, жиговица, жилка, жулка/

жасмин /Jasminum officinalis L./ - Сем. Oleaceae - Маслинови
/ясмин/

железник - Сем. Verbenaceae - Върбинкови
/върбинка /Verbena officinalis L./, противниче, лечебна върбинка, върбена, вербенка, версин, върбенка, върбика, върбина, вербена/

жен-шен /Panax ginseng C. A. Mey/ = /Panax schin-seng Neesv. Esenb./ - Сем. Araliaceae - Аралиеви
/корен на живота, женшен/

женски ясен - Сем. Oleaceae - Маслинови
/ясен /Fraxinus excelsior L./ = /Fraxinus ornus L./, планински ясен, горски ясен, мъждрен, мъждрян, осен/

женско биле - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови
/сладък корен /Glycyrrhiza glabra L./ = /Liquiritia officinalis Moench./, благ корен, боряна дулче, гол сладник, лакрица, ликвириция, миямбала, сладко коренче, сладниче, сладок, сладун, сладунек, реглис/

женско клинавче - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови
/клинавиче /Astragalus glycyphyllos L./, астрагал, сладколистен клин, сграбиче, орлови нокти, ограбиче, клинавче, врани нокти/

женшен - Сем. Araliaceae - Аралиеви
/жен-шен /Panax ginseng C. A. Mey/ = /Panax schin-seng Neesv. Esenb./, корен на живота/

живеничава трева - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви ОТРОВНО (листа)!
/вълнест напръстник /Digitalis lanata Ehrh./, бесниче, чехълче, чехлички, нежитниче, вълнат напръстник, напръстник/

живеничаво биле
/брястнолистно орехче, блатен тъжник, филипендула, спирея, отвратниче, ливадно отвратниче, ливадник, грухчовят/

живениче (възлесто) /Scrophularia nodosa L./ - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/разгон, обикновено усоиче, малко зарастниче, възловато живиниче, живиниче, коленесто живиниче/

живениче (лечебно)


живиниче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/живениче (възлесто) /Scrophularia nodosa L./, разгон, обикновено усоиче, малко зарастниче, възловато живиниче, коленесто живиниче/

живиниче крилато /Scrophularia alata Gilib./ - Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви


живиниче кучешко /Scrophularia canina L./ - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви


живовлек - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/жиловлек (теснолистен) /Plantago lanceolata L./, подрумче, плътънце, платно, пегавец, ланцетолистен жиловлек, дълголистен живовлек, жиловец, жиловляк, жиловник, скорогнойник, скрибуц-скрибуц, сучи-трън, тегавец, тъчи-тъчи/

жигавица - Сем. Urticaceae - Копривови
/коприва (обикновена) /Urtica dioica L./, цикинда, парниче, висока коприва, двудомна коприва, жарка, жиговица, жилка, жулка/

жиговица - Сем. Urticaceae - Копривови
/коприва (обикновена) /Urtica dioica L./, цикинда, парниче, висока коприва, двудомна коприва, жарка, жигавица, жилка, жулка/

жилаво цвете - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/синя жлъчка /Cichorium intybus L./, бърдовка, горчивица, дива цикория, дъвка, жлъчка, метлянка, свинок, синя млечка, цикория, цихория/

жилка - Сем. Urticaceae - Копривови
/коприва (обикновена) /Urtica dioica L./, цикинда, парниче, висока коприва, двудомна коприва, жарка, жигавица, жиговица, жулка/

жиловец - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/жиловлек (теснолистен) /Plantago lanceolata L./, подрумче, плътънце, платно, пегавец, ланцетолистен жиловлек, дълголистен живовлек, живовлек, жиловляк, жиловник, скорогнойник, скрибуц-скрибуц, сучи-трън, тегавец, тъчи-тъчи/

жиловлек
/брътница/

жиловлек (теснолистен) /Plantago lanceolata L./ - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/подрумче, плътънце, платно, пегавец, ланцетолистен жиловлек, дълголистен живовлек, живовлек, жиловец, жиловляк, жиловник, скорогнойник, скрибуц-скрибуц, сучи-трън, тегавец, тъчи-тъчи/

жиловляк - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/жиловлек (теснолистен) /Plantago lanceolata L./, подрумче, плътънце, платно, пегавец, ланцетолистен жиловлек, дълголистен живовлек, живовлек, жиловец, жиловник, скорогнойник, скрибуц-скрибуц, сучи-трън, тегавец, тъчи-тъчи/

жиловник - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/жиловлек (теснолистен) /Plantago lanceolata L./, подрумче, плътънце, платно, пегавец, ланцетолистен жиловлек, дълголистен живовлек, живовлек, жиловец, жиловляк, скорогнойник, скрибуц-скрибуц, сучи-трън, тегавец, тъчи-тъчи/

жиловрат - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/жиовлек (широколист) /Plantago major L./, брътци, едролистен жиловлек, жилоглав/

жилоглав - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/жиовлек (широколист) /Plantago major L./, брътци, едролистен жиловлек, жиловрат/

жиовлек (широколист) /Plantago major L./ - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/брътци, едролистен жиловлек, жиловрат, жилоглав/

житняк - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/пирей /Agropyrum repens (L.)/ P. B. = /Triticum repens L./, пълзящ житняк, пирен, пир, пълзящ пирей/

жлъчка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/синя жлъчка /Cichorium intybus L./, бърдовка, горчивица, дива цикория, дъвка, жилаво цвете, метлянка, свинок, синя млечка, цикория, цихория/

жулка - Сем. Urticaceae - Копривови
/коприва (обикновена) /Urtica dioica L./, цикинда, парниче, висока коприва, двудомна коприва, жарка, жигавица, жиговица, жилка/

жълт блатняк
/блатняк /Caltha palustris L./, блатниче, жабешко цветче, обикновен блатняк, жабешко цвете/

жълт божур - Сем. Ranunculacea - Лютикови ОТРОВНО (стрък)!
/горицвет /Adonis vernalis L./, слети коса, отравниче, опади-кос, овче око, кукувиче око, зайчи мак, жълтоцвет, жълта свиларка/

жълт воден трендафил - Сем. Numphaeaceae - Водни рози
/бърдуче /Nuphar lutea L. Sibth. et Sm./, жълто бърдуче, жълта водна роза, водно лале, водна тиква/

жълт дебелец - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови (Дебелецови) ОТРОВНО (стрък)!
/лютива тлъстига /Sedum acre L./, горчив дебелец, жълта тлъстига, жълто прозориче, парлива тлъстика, яреч, прозориче, парлива тлъстига/

жълт енчец - Сем. Compositae - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/енчец (горски) /Solidago virgaurea L./ = /Solidago virga - aurea L./, обикновена златна пръчица, златник, златна пръчка, златка, златна пръчица, обикновена златна пръчка, горски енчец/

жълт еньовец - Сем. Rubiaceae - Брошови
/еньовче /Galium verum L./, сирише, истинско еньовче, еньовче (жълто), жълта подкваса, енюво цвете, драгайка/

жълт кантарион /Hypericum perforatum L./ - Сем. Hypericaceae - Звъникови / Сем. Gentianaceae - Тинтявови (по ОС) ОТРОВНО!
/шуплек, твърдокуп, сечено биле, порезниче, лечебна звъника, кърски чай, калъчево, звъника, калъчаво/

жълт корен /Hydrastis canadensis L./ - Сем. Berberidaceae - Киселтрънови
/хидрастис/

жълт мак /Glaucium lavum Crantz./ - Сем. Papaveraceae - Макови
/жълта попаронка, жълта кадънка, жълт рогатец, жълта папаронка/

жълт напръстник
/едроцветен напръстник /Digitalis grandiflora Miil. (D. ambigua Murr)/, бесен бурен, напръсник/

жълт оман - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/бял оман /Inula helenium L./, чернокос оман, уман, оман, омел, имела, див слънчоглед, голям корен, волско око, голем корен/

жълт рогатец - Сем. Papaveraceae - Макови
/жълт мак /Glaucium lavum Crantz./, жълта попаронка, жълта кадънка, жълта папаронка/

жълт смил /Helichrysum arenarium (L.) Moench./ = /Gnaphalium arenarium L./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/безсмъртниче, сухо цвете, смил, смин, сламено цвете, пясъчно цвете, неувяхка, каменно цвете/

жълт трън
/аспурт /Carthamus tinctorius/, див шафран, сафлор, шафраника/

жълта боя - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърника /Rhamnus cathartica L./, бодлив зърнастец, боя, черна леска, черна боя, слабителна зърника, насламика, миждрепка, крушина, плод зърника/

жълта водна роза - Сем. Numphaeaceae - Водни рози
/бърдуче /Nuphar lutea L. Sibth. et Sm./, жълто бърдуче, жълт воден трендафил, водно лале, водна тиква/

жълта иглика - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО!
/иглика /Primula officinalis (Hill.)/ = /Primula veris (L.)/, аглика, агличе, белотък, ягуличка, бабини зъби, первоцвят, мече ухо, медицинска иглика, лечебна иглика, игличина, игличе/

жълта кадънка - Сем. Papaveraceae - Макови
/жълт мак /Glaucium lavum Crantz./, жълта попаронка, жълт рогатец, жълта папаронка/

жълта лайка /Anthemis tinctoria L./ - Сем. Asteraceae (Compositae) - Сложноцветни
/багрилно подрумиче, бояджийска бяла роза, навалче, кукучка/

жълта линцура - Сем. Gentianaceae - Тинтявови
/тинтява (асклепиадова) /Gentiana asclepiadea L./, горчив корен/

жълта марта - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/ямков лист, подбел /Tussilago farfara L./, подвелка, бяло копито, конско петало, къркалеста билка, магарешка диря, магарешка стъпка, марта, мартениче, меча стъпка, марша, къркалеста билка/

жълта млечка - Сем. Compositae (Asteracea) - Сложноцветни
/глухарче /Taraxacum officinale Web./, баба марта, борец, свинска млечка, радика, опади-коса, млечна козица, мартенче, лечебно глухарче, горец, глуварка, глушилче/

жълта папаронка - Сем. Papaveraceae - Макови
/жълт мак /Glaucium lavum Crantz./, жълта попаронка, жълта кадънка, жълт рогатец/

жълта подкваса - Сем. Rubiaceae - Брошови
/еньовче /Galium verum L./, сирише, истинско еньовче, еньовче (жълто), жълт еньовец, енюво цвете, драгайка/

жълта попаронка - Сем. Papaveraceae - Макови
/жълт мак /Glaucium lavum Crantz./, жълта кадънка, жълт рогатец, жълта папаронка/

жълта ружа - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/невен /Calendula officinalis L./, градински невен, джунджулия, календула, каракон, колибарска ружа, крокон, месече, ружица/

жълта свиларка - Сем. Ranunculacea - Лютикови ОТРОВНО (стрък)!
/горицвет /Adonis vernalis L./, слети коса, отравниче, опади-кос, овче око, кукувиче око, зайчи мак, жълтоцвет, жълт божур/

жълта тлъстига - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови (Дебелецови) ОТРОВНО (стрък)!
/лютива тлъстига /Sedum acre L./, горчив дебелец, жълт дебелец, жълто прозориче, парлива тлъстика, яреч, прозориче, парлива тлъстига, жълт дебелец/

жълта трева - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/кукувича прежда /Polytrichum sp./ = /Cuscuta europaea L./, клас /Musci - Листостъблени мъхове/, самовила, птича свила, повилика, кукувичина, кукувича трева, вилина коса, капи-коса, кукувича плюнка/

жълтеника - Сем. Berberidaceae - Киселтрънови ОТРОВНО!
/кисел трън /Berberis vulgaris L./, царско дърво, царево грозде, жълтика/

жълтеничава трева - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, брадавично цвете, циркофай, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, лишейче, кукувиче мляко, козлей, капикос, жълтениче, жълтеничаво биле/

жълтеничаво биле - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, брадавично цвете, циркофай, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, лишейче, кукувиче мляко, козлей, капикос, жълтеничава трева, жълтениче/

жълтениче - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, брадавично цвете, циркофай, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, лишейче, кукувиче мляко, козлей, капикос, жълтеничава трева, жълтеничаво биле/

жълтика - Сем. Berberidaceae - Киселтрънови ОТРОВНО!
/кисел трън /Berberis vulgaris L./, царско дърво, царево грозде, жълтеника/

жълто асланиче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, рибена уста, обикновена луличка, див лен, диви зайченца, залистниче, клинаво биле, коминче, конопка, кученце, линянка/

жълто биле - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/комунига (жълта) /Melilotus officinalis L./, церителна детелина, медна детелина, лечебна комунига, едра еньовка, едър звездел, зубравка, комунига, царителна детелина, едра еньовка/

жълто бърдуче - Сем. Numphaeaceae - Водни рози
/бърдуче /Nuphar lutea L. Sibth. et Sm./, жълта водна роза, жълт воден трендафил, водно лале, водна тиква/

жълто вапцарско дърво - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, бабушка, боя-ашлама, боя-дърво, гладежовина, дива боя, елшовиден зърнастец, зърнавец, калинка, пръщика, франгула, чернилка, пръщина/

жълто прозориче - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови (Дебелецови) ОТРОВНО (стрък)!
/лютива тлъстига /Sedum acre L./, горчив дебелец, жълт дебелец, жълта тлъстига, парлива тлъстика, яреч, прозориче, парлива тлъстига, жълт дебелец/

жълто секирче - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/секирче /Lathyrus pratensis L./, ливадно секирче/

жълтоцвет - Сем. Ranunculacea - Лютикови ОТРОВНО (стрък)!
/горицвет /Adonis vernalis L./, слети коса, отравниче, опади-кос, овче око, кукувиче око, зайчи мак, жълта свиларка, жълт божур/

жълтуга - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/бояджийска жълтуга /Genista tinctoria L./, багрилна жълтуга, багрило, типец, цветило/