Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Б


баба марта - Сем. Compositae (Asteracea) - Сложноцветни
/глухарче /Taraxacum officinale Web./, борец, свинска млечка, радика, опади-коса, млечна козица, мартенче, лечебно глухарче, жълта млечка, горец, глуварка, глушилче/

баба тура - Сем. Ranunculaceae - Лютикови ОТРОВНО (коренища)!
/кукуряк /Helleborus odorus E. et K./, бамбатурка, бъклица, ведрица, диво лале, кукрек, кукурек, миризлив кукуряк, смукалник, спреж, съклица/

баба шарка - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

бабенка - Сем. Zygophyllaceae - Зигофилови
/бабини зъби /Tribulus terestris L./, кочи глави, трабузан, чюнка, якорц/

бабин косъм - Сем. Labiatae – Устоцветни
/розмарин /Rosmarinus officinalis L./, индирливо, индирлия, леванто, лекарствен розмарин, ливанче, ливанчи, росман/

бабина душица - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мащерка (дива) Thymus sp.diversae = Thymus serpyllum L., чумбрика, пълзяща мащерка, пипориче, оленица, овчарски босилек, овчарска мерудия, немамул, воленка, див чай, дива чубрица, душичина, майчина душица, мащерика, диворастяща мащерка, веленика/

бабини бодили - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ) ОТРОВНО!
/гръмотрън /Ononis spinosa L./, бодлив гръмотрън, бодлив трън, шилобод, черен трън, чер трън, трънлив троскот, сахатче, птиче тръне, милобод, коловоз, кокоши трън, голотрън/

бабини гниди - /Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни/
/овчарска торбичка /Capsella bursa - pastoris (L.) Medic/, чобан торба, черна торба, хлопка, тракачка, рибини кости, попови въшки, плешчица, богородично сърце, гергьовден, звънче, овчарска торбица/

бабини зъби - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО!
/иглика /Primula officinalis (Hill.)/ = /Primula veris (L.)/, аглика, агличе, белотък, ягуличка, первоцвят, мече ухо, медицинска иглика, лечебна иглика, игличина, игличе, жълта иглика/

бабини зъби /Tribulus terestris L./ - Сем. Zygophyllaceae - Зигофилови
/бабенка, кочи глави, трабузан, чюнка, якорц/

бабино вретенце - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/птиче просо /Lithospermum arvense L./ = /Lithospermum officinale L./, белоочица, врабчево семе, врабчово семе, лечебно птиче просо, лекарско семе, ливадно птиче просо, полско врабчово семе, птиче семе/

бабино руно - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/аспарагус /Asparagus officinalis L./, аспержа медицинска, вилина метла, зайча сянка, самодивска метла, спарангел, спаржа/

бабино рухо - Сем. Еquisetaceae - Хвощови
/хвощ /Equisetum arvense L./, бориче, борийка, борче, кавал, калемна трева, колениче, конска опашка, конска трева, надавка, надана трева, наставиче, наставче, полски хвощ, прешлица, ставиче, пришлица/

бабино ухо - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови
/тлъстига (голяма) /Sedum maximum Sut./, юдино ухо, покривен дебелец, дебелец, дебела Мара, гърличе, зайчо зеле, голяма тлъстига/

бабица /Nepeta cataria L./ - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бабици, мачо биле, мятвика/

бабици - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бабица /Nepeta cataria L./, мачо биле, мятвика/

бабиче - Сем. Gentianaceae - Тинтявови
/червен кантарион /Centaurium umbellatum Gilib./ = /Erythraea centaurium (L.) Pers./, басма, червено калъчаво, червена звъника, червена жлъчка, горчивче, трескава трева, трескаво биле, трескавче/

бабичева трева /Glechoma hederacea L./ = /Glechoma bulgarica BOPB./ - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бръшлянова самобайка, бръшлянолистна самобайка, върбаличе, повлекливо изтравниче, самобайка, самобойка, сладкъна, урбаличе/

бабка - Сем. Aristolochiaceae - Копитникови ОТРОВНО (стрък)!
/вълча ябълка /Aristolochia clematitis L./, ябълчина, вълчовина, вълчанка/

бабун - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бабух, пчелник /Marrubium vulgare L./, блага трева, съсерка, сладка маточина, пчелок, бяла метла, мантърка, матърка, медицински пчелник, мламосник, мламосниче, обикновен пчелинок, пчелинок, меден пчелник/

бабух - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бабун, пчелник /Marrubium vulgare L./, блага трева, съсерка, сладка маточина, пчелок, бяла метла, мантърка, матърка, медицински пчелник, мламосник, мламосниче, обикновен пчелинок, пчелинок, меден пчелник/

бабушка - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, боя-ашлама, боя-дърво, гладежовина, дива боя, елшовиден зърнастец, жълто вапцарско дърво, зърнавец, калинка, пръщика, франгула, чернилка, пръщина/

багрилен брош - Сем. Rubiaceae - Брошови
/брош /Rubia tinctorum L./, бояджийски брош, гаранца, див брош, марена, червен брош, брош/

багрилна айва-жива - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/айважива /Alcanna fructoria L./ = /Alkana tinctoriaTausch./, айва-жива, алкана, алкана (бояджийска)/

багрилна жълтуга - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/бояджийска жълтуга /Genista tinctoria L./, багрило, типец, жълтуга, цветило/

багрилно подрумиче - Сем. Asteraceae (Compositae) - Сложноцветни
/жълта лайка /Anthemis tinctoria L./, бояджийска бяла роза, навалче, кукучка/

багрило - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/бояджийска жълтуга /Genista tinctoria L./, багрилна жълтуга, типец, жълтуга, цветило/

бадем /Amygdalus communis L./ = /Prunus amygdalus Stoces/ - /Prunus communis Fritsch./ = /Amygdalus communis var. amara Koch./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/бадемово дърво, горчив бадем, див бадем/

бадемово дърво - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/бадем /Amygdalus communis L./ = /Prunus amygdalus Stoces/ - /Prunus communis Fritsch./ = /Amygdalus communis var. amara Koch./, горчив бадем, див бадем/

бадян - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/росен /Dictamnus albus L./ = /Dictamnus fraxinella Pers./, росемо, росуман, русалийче, самодивско биле, самодивско цвете/

бажур - Сем. Paeoniaceae - Божурови (по ФЯ) ОТРОВНО (цвят, корени)!
/божур (червен) /Paeonia peregrina Mill./ = /Paeonia decora Anders./, алтъника, арапче, бижур, див божур, жабурка, красив божур, марьон корен, мижур, мужур, пеон, теснолист божур, украсен божур/

бажур (лечебен) - Сем. Ranunculaceae - Лютикови


балабин - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./, благин, благинка, прунка, обикновен глог, едноплоден глог, еднококичков глог, глогинка, бял глог, галагонка, глог, едноплоден глог/

балдаран - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/бучиниш /Conium maculatum L./, балдарин, бурен, зънзук, крехниче, кукуда, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цволига, цвъкалка, цолека, кукуза/

балдарин - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/бучиниш /Conium maculatum L./, балдаран, бурен, зънзук, крехниче, кукуда, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цволига, цвъкалка, цолека, кукуза/

балканска звезда - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (цвят)!
/бял смил /Gnaphalium uliginosum L./ , /Filaginella uliginosa Opis./, бяло безсмъртниче, блатен бял смил, хайдушка прахан/

балканска франгула /Frangula rupestris L./ - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови


балкански здравец - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/здравец (кървавочервен) /Geranium sanguineum L./, здравец (кръвен)/

балкански чай - Сем. Labiatae - Устоцветни
/риган Origanum vulgare L., кеклич, обикновен риган, ориган, планински чай, руски чай, риганова трева, туристически чай, черновръхче/

балсум - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/камшик /Agrimonia eupatoria L./, агримония, чичка, чичак, ситен чичак, ситен чичок, репешок, ребник, пресечна трева, петроец, охтивче, охтичаво биле, мотика, мастика, камшиче, камшик-бутрак, вълчец/

бамбатурка - Сем. Ranunculaceae - Лютикови ОТРОВНО (коренища)!
/кукуряк /Helleborus odorus E. et K./, баба тура, бъклица, ведрица, диво лале, кукрек, кукурек, миризлив кукуряк, смукалник, спреж, съклица/

бамия - Сем. Malvaceae - Слезови
/бамя /Hibiscus esculentis L./, бамня, бахамия, грънче/

бамня - Сем. Malvaceae - Слезови
/бамя /Hibiscus esculentis L./, бамия, бахамия, грънче/

бамя /Hibiscus esculentis L./ - Сем. Malvaceae - Слезови
/бамия, бамня, бахамия, грънче/

барабой - Сем. Solanaceae - Картофови
/барабойник, разводник /Solanum dulcamara L./, блатска повет, брекиш, бурбулка, червено куче грозде, разводниче, кинета, маслен песи трън, нощна сянка, отровна разваленка/

барабойник - Сем. Solanaceae - Картофови
/барабой, разводник /Solanum dulcamara L./, блатска повет, брекиш, бурбулка, червено куче грозде, разводниче, кинета, маслен песи трън, нощна сянка, отровна разваленка/

барабонка - Сем. Moraceae - Черничеви
/черница (черна) /Morus nigra L./, бубонка, бърбонка, дуда, черен дуд, дуд/

баранник - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/арника /Arnica montana L./, бърденка, планинска арника/

барбароса - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/индрише /Pelargonium roseum Willd. = /Pelargonium capitanum Ait./ = /Pelargonium odoratissimum/, стамболски здравец, сардела, розена, розалин, мушкато/

барбонка
/черница (бяла), муренка, бяла дудула, бяла бубонка, бял дуд/

басма - Сем. Gentianaceae - Тинтявови
/червен кантарион /Centaurium umbellatum Gilib./ = /Erythraea centaurium (L.) Pers./, бабиче, червено калъчаво, червена звъника, червена жлъчка, горчивче, трескава трева, трескаво биле, трескавче/

батарак
/американски лаконос /Phytolacca americana L./, американски винобой, ашик боя, винобой, лаконос, мерекег, амбер, катраника, тур, лаконос, куфар оту/

бахамия - Сем. Malvaceae - Слезови
/бамя /Hibiscus esculentis L./, бамия, бамня, грънче/

бахар /Pimenta officinalis Lindl./ - Сем. Mirthaceae - Миртови
/пиментови зърна/

бедренец - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/анасон /Pimpinella anisum L./ = /Pimpinella anisum Gaem./ = /Pimpinella anisum vulgaris L./, анис, обикновен анасон, същински анасон/

бедреница - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни /по ФЯ/ Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/анасон див /Pimpinella saxifraga L./, горски анасон, дива мерудия, каменоломка, каменоломков анасон/

безсмъртниче - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/жълт смил /Helichrysum arenarium (L.) Moench./ = /Gnaphalium arenarium L./, сухо цвете, смил, смин, сламено цвете, пясъчно цвете, неувяхка, каменно цвете/

бел бор - Сем. Pinaceae - Борови
/бор (бял) /Pinus silvestris L./, белок, борика, бяла борина, бяла борика/

бел крин - Сем. Liliaceae - Кремови ОТРОВНО (луковици)!
/бял крем /Lilium candidum L./, бело перо, самодивско лале, моминско цвете, крин, крем, зъмбак, замбак, бяла лилия/

бела кукулайка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бели очи, белиоч, боли очи, боливач, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

беладона /Atropa belladonna L./ - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладонна, белладона, бясно биле, вълча череша, голямо биле, див тютюн, лудо биле, отровно биле, помамница, развалниче, рибарско биле, старо биле, черна отрова/

беладонна - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладона /Atropa belladonna L./, белладона, бясно биле, вълча череша, голямо биле, див тютюн, лудо биле, отровно биле, помамница, развалниче, рибарско биле, старо биле, черна отрова/

белен - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

беленика - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

бели очи - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, белиоч, боли очи, боливач, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

белика - Сем. Cupuliferae - Чашкоплодни / Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ)
/дъб (летен) /Quercus robur L./ = /Quercus pedunculata Ehrh./, лютак, лъжник, бял дъб, бяла граница, бяло меше, граница, груница/

белило - Сем. Cariophyllaceae - Карамфилови
/изсипливче /Herniaria glabra L./, белина, усипливче, сапуненица, ракисапун, развързанче, голо белило, голо изсипливче, жабрене, завързанче/

белина - Сем. Cariophyllaceae - Карамфилови
/изсипливче /Herniaria glabra L./, белило, усипливче, сапуненица, ракисапун, развързанче, голо белило, голо изсипливче, жабрене, завързанче/

белиоч - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, бели очи, боли очи, боливач, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

беличе - Сем. Cannabinaceae – Kоноповики
/хмел /Humulus lupulus L.//

белладона - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладона /Atropa belladonna L./, беладонна, бясно биле, вълча череша, голямо биле, див тютюн, лудо биле, отровно биле, помамница, развалниче, рибарско биле, старо биле, черна отрова/

бело перо - Сем. Liliaceae - Кремови ОТРОВНО (луковици)!
/бял крем /Lilium candidum L./, бел крин, самодивско лале, моминско цвете, крин, крем, зъмбак, замбак, бяла лилия/

белок - Сем. Pinaceae - Борови
/бор (бял) /Pinus silvestris L./, бел бор, борика, бяла борина, бяла борика/

белонога - Сем. Caryophyllaceae - Карамфилови - ОТРОВНО (коренище, стрък)!
/сапунче /Saponaria officinalis L./, лечебно сапуниче, лечебно сапунче, обикновено сапуниче, пенявец, раки-сапун, сапунлив корен, сапунлива трева, сапуниче/

белоочица - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/бабино вретенце, птиче просо /Lithospermum arvense L./ = /Lithospermum officinale L./, бабино вретенце, врабчево семе, врабчово семе, лечебно птиче просо, лекарско семе, ливадно птиче просо, полско врабчово семе, птиче семе/

белотрън - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/ветрогон /Eryngium campestre L./, биволки трън, полски ветрогон, вихрогон, вирогон/

белотък - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО!
/иглика /Primula officinalis (Hill.)/ = /Primula veris (L.)/, аглика, агличе, ягуличка, бабини зъби, первоцвят, мече ухо, медицинска иглика, лечебна иглика, игличина, игличе, жълта иглика/

белоцветна съсънка - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/съсънка (бяла) /Anemone nemorosa L./, соса/

бенгелик - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бивол, биволче, бодилник, бусливка, галица, гребен, див орех, диво прасе, кочове, малак, малаче, малачка, мандул, оленце, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

бенедиктински трън - /Cnicus benedictus L./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (в по-големи дози)!
/пресечка, кникус/

бергамово дърво - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/бергамотово дърво /Citrus bergamia L./, бергамот, бергамотово масло/

бергамот - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/бергамотово дърво /Citrus bergamia L./, бергамотово масло, бергамово дърво/

бергамотово дърво /Citrus bergamia L./ - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/бергамот, бергамотово масло, бергамово дърво/

бергамотово масло - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/бергамотово дърво /Citrus bergamia L./, бергамот, бергамово дърво/

берница - Сем. Ericaceae - Пиренови (поФЯ и БИБ)
/боровинка черна /Vaccinium myrtillus L./, боровка, боровница, брашница, синя боровинка, черника/

бесен бурен
/едроцветен напръстник /Digitalis grandiflora Miil. (D. ambigua Murr)/, напръсник, жълт напръстник/

бесниче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви ОТРОВНО (листа)!
/вълнест напръстник /Digitalis lanata Ehrh./, чехълче, чехлички, нежитниче, живеничава трева, вълнат напръстник, напръстник/

беснурка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/миши уши /Hieracium pilosella L./, стръвниче, рунянка, еньов трън/

бестъблена решетка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/решетка /Carlina acanthifolia All./ = /Carlina acaulis L./, вилино сито, дива зелка, решетарка, търнова гулия, шереметка, вилино сито/

бивол - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бенгелик, биволче, бодилник, бусливка, бенгелик, галица, гребен, див орех, диво прасе, кочове, малак, малаче, малачка, мандул, оленце, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

биволки трън - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/ветрогон /Eryngium campestre L./, белотрън, полски ветрогон, вихрогон, вирогон/

биволска папрат - Сем. Polypodiaceae - Папрати ОТРОВНО!
/мъжка папрат /Aspidium filix-mas, Sw./ = /Dryopteris filix-mas (L.) Schott./ = /Nephrodium filix-mas (L.) Stempel/, противоглистна папрат, биволски папрат, горска майка, горска папрат, дива папрат, меча папрат/

биволски език - Сем. Polipodiaceae - Многоножкови
/волски език /Phyllsitis sclopendrium (L.)/ Newman = /Sclopendrium vulgare Sm./ = /Sclopendrium officinale Sw./, еленов език/

биволски папрат - Сем. Polypodiaceae - Папрати ОТРОВНО!
/мъжка папрат /Aspidium filix-mas, Sw./ = /Dryopteris filix-mas (L.) Schott./ = /Nephrodium filix-mas (L.) Stempel/, биволска папрат, противоглистна папрат, горска майка, горска папрат, дива папрат, меча папрат/

биволче - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бенгелик, бивол, бодилник, бусливка, бенгелик, галица, гребен, див орех, диво прасе, кочове, малак, малаче, малачка, мандул, оленце, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

бидлив залист
/бодлив залист /Ruscus aculeatus L./, бодилка, бодлив див чемшир, див чемшир, залис, залист, миши чемшир, пчела, самодивски чемшир, чемшир /Bus Sempervirens L./, бодилка, бодлива зеленика/

бижур - Сем. Paeoniaceae - Божурови (по ФЯ) ОТРОВНО (цвят, корени)!
/божур (червен) /Paeonia peregrina Mill./ = /Paeonia decora Anders./, алтъника, арапче, бажур, див божур, жабурка, красив божур, марьон корен, мижур, мужур, пеон, теснолист божур, украсен божур/

биле - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, липен, лопенига/

билчина - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, липен, лопенига/

бимал - Сем. Loranthaceae - Имелови ОТРОВНО (стрък)!
/бял имел /Viscum album L/, бруч, клейник, вимел, бяла лепка/

бирена мая /Saccharomyces cerevisiae/
/квасна гъбичка/

бисер - Сем. Liliaceae - Лилиецветни ОТРОВНО (стрък, листа)!
/момина сълза /Convallaria majalis L./, бисерче, гергьовденче, гергьовско цвете, майски звънчета, майче, майска лилия, майска латинка/

бисерче - Сем. Liliaceae - Лилиецветни ОТРОВНО (стрък, листа)!
/момина сълза /Convallaria majalis L./, бисер, гергьовденче, гергьовско цвете, майски звънчета, майче, майска лилия, майска латинка/

благ бъз /Аegopodium podagrarium L./ - Сем. Umbelliferae - Сенникоцветни
/дъглица, капливка, поганица, седмолист, обикновен благ бъз/

благ корен - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови
/сладък корен /Glycyrrhiza glabra L./ = /Liquiritia officinalis Moench./, боряна дулче, гол сладник, женско биле, лакрица, ликвириция, миямбала, сладко коренче, сладниче, сладок, сладун, сладунек, реглис/

блага трева - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бабун, бабух, пчелник /Marrubium vulgare L./, съсерка, сладка маточина, пчелок, бяла метла, мантърка, матърка, медицински пчелник, мламосник, мламосниче, обикновен пчелинок, пчелинок, меден пчелник/

благин - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./, благинка, прунка, обикновен глог, едноплоден глог, еднококичков глог, глогинка, балабин, бял глог, галагонка, глог, едноплоден глог/

благинка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./, благин, прунка, обикновен глог, едноплоден глог, еднококичков глог, глогинка, балабин, бял глог, галагонка, глог, едноплоден глог/

благовонен брош - Сем. Rubiaceae - Брошови ОТРОВНО!
/лазаркиня /Asperula odorata L./, ароматна лазаркиня, асперула, боди гора, същинска лазаркиня, миризлива трева, миризлива лазаркиня, миризлив брош, горска лазаркиня, кръстат бурен, лазарка/

благовонен здравец - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/здравец (обикновен) /Geranium macrorrhizum L./ = /Geranium maculatum L./, обикновен здравчец, миризлив здравец, градински здравец, див здравец, дъхав здравец, здравчец/

благороден кестен - Сем. Fagaceae - Букови
/кестен /Castanea vulgaris L./ = /Castanea vesca Gaerth./, обикновен кестен, кощен, клощанье/

благороден лавър - Сем. Lauraceae – Лаврови
/лавра /Laurus nobilis L./, дафна, дафиново дърво, дафинов лист, лавров лист/

благоуханна ванилия - Сем. Orchidaceae - Салепови
/ванилия /Vanilia fragrans (Salisb.) Ames./, благоуханна трева, истинска природна ванилия, дъхава ванилия, ванилия (натурална)/

благоуханна трева - Сем. Orchidaceae - Салепови
/ванилия /Vanilia fragrans (Salisb.) Ames./, благоуханна ванилия, истинска природна ванилия, дъхава ванилия, ванилия (натурална)/

благун /Acer pseudoplatanus L./
/бял клен, обикновен клен, горски явор, обикновен явор/

бласкун - Сем. Labiatae - Устоцветни
/див джоджен /Mentha pulegium L./, блатна мента, блостун, полски джоджун, кеклик, див джоджун, лехусничава трева,, полски джоджен/

блатен аир /Acorus calamusL./ = /Calamus aromaticus L./
/акорус, аир, аир миризлив, ароматна тръстика, блатен калам, калам, миризлив акорус, тръстиков акорус, сас/

блатен бял смил - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (цвят)!
/бял смил /Gnaphalium uliginosum L./ , /Filaginella uliginosa Opis./, бяло безсмъртниче, балканска звезда, хайдушка прахан/

блатен въшковец
/въшковец (блатен), блатно пропадниче, ботушки, заушница/

блатен калам
/блатен аир /Acorus calamusL./ = /Calamus aromaticus L./, акорус, аир, аир миризлив, ароматна тръстика, калам, миризлив акорус, тръстиков акорус, сас/

блатен очиболец
/блатно прозориче, мочурно прозориче/

блатен салеп
/разноцветен салеп/

блатен трилистник - Сем. Gentianaceae - Тинтявови ОТРОВНО!
/водна детелина /Menyanthes trifoliata L./, трилистно горчивче, трилистниче, горчива детелина, воден трилистник/

блатен тъжник
/брястнолистно орехче, филипендула, спирея, отвратниче, ливадно отвратниче, ливадник, живеничаво биле, грухчовят/

блатия
/обикновена блатия, обикновена върбица, маясълче, лисича опашка, върболист, върбица/

блатна коприва - Сем. Labiatae - Устноцветни
/вълча стъпка, катушка, страшник/

блатна мента - Сем. Labiatae - Устоцветни
/див джоджен /Mentha pulegium L./, бласкун, блостун, полски джоджун, кеклик, див джоджун, лехусничава трева,, полски джоджен/

блатна роза /Nymphaca alba L./ = /Castalia alba L. (W. Wood)/
/бяла водна роза, бяла камилска стъпка, водна роза/

блатниче
/блатняк /Caltha palustris L./, жабешко цветче, жълт блатняк, обикновен блатняк, жабешко цвете/

блатно кокиче /Leucojum aestivum L./ - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви
/бяла теменуга, гергьовско кокиче, дремавче, жабешко лале, ливадско кокиче, лятно блатно кокиче, попкино кокиче, пъстро кокиче, сазово кокиче, снежно кокиче, кокиче, попкино лале/

блатно прозориче
/блатен очиболец, мочурно прозориче/

блатно пропадниче
/въшковец (блатен), блатен въшковец, ботушки, заушница/

блатняк /Caltha palustris L./
/блатниче, жабешко цветче, жълт блатняк, обикновен блатняк, жабешко цвете/

блатска повет - Сем. Solanaceae - Картофови
/барабой, барабойник, разводник /Solanum dulcamara L./, брекиш, бурбулка, червено куче грозде, разводниче, кинета, маслен песи трън, нощна сянка, отровна разваленка/

блен - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

блено биле - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

близалца (от царевица) /Stygmata maydis/
/царевична коса/

блинка - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

блостун - Сем. Labiatae - Устоцветни
/див джоджен /Mentha pulegium L./, бласкун, блатна мента, полски джоджун, кеклик, див джоджун, лехусничава трева,, полски джоджен/

блужда - Сем. Dioscoreaceae - Брейови ОТРОВНО (коренище)!
/брей /Tamus communis L./, блюш, брех, бреш, водогон, дадалак, далалан, тамус/

блъника - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

блъшница /Pulicaria Prostrata Gilib./ /Ashers./ = /Inula prostrata Gilib./ = /Pulicaria vulgaris Gartin./
/дрислива трева, дрисливче, малко шумкавче/

бльника - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

блюш - Сем. Dioscoreaceae - Брейови ОТРОВНО (коренище)!
/брей /Tamus communis L./, блужда, брех, бреш, водогон, дадалак, далалан, тамус/

блян /Hyoscyamus niger L./ - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

боб - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/боб (неувивен) /Phaseolus vulgaris L. var. nanus/, бял боб, нисък боб, обикновен боб, обикновен фасул, полски фасул, сочиво, фасул, боб (неувивен)/

боб (неувивен) - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/боб (неувивен) /Phaseolus vulgaris L. var. nanus/, боб, бял боб, нисък боб, обикновен боб, обикновен фасул, полски фасул, сочиво, фасул/

боб (неувивен) /Phaseolus vulgaris L. var. nanus/ - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/боб, бял боб, нисък боб, обикновен боб, обикновен фасул, полски фасул, сочиво, фасул, боб (неувивен)/

бобови шушулки (без семена) /Legemina phasedi/ = /cortex phaseoly fructus/


бобонка
/черница/

богородиче /Calamintha officinalis Mich./ = /Saturea calamintha L./ - Сем. Labiatate - Устоцветни


богородична ръчица /Abutilon avicennae/
/божа ръчица, канатник, просфорник/

богородична трева /Gerinthe minor L., var. maculata M. B./ - Сем. Borraginaceae - Граповолистни
/восъчна трева, малък меденик, меденик, млечница, проклетия/

богородично сърце - /Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни/
/овчарска торбичка /Capsella bursa - pastoris (L.) Medic/, бабини гниди, чобан торба, черна торба, хлопка, тракачка, рибини кости, попови въшки, плешчица, гергьовден, звънче, овчарска торбица/

боди гора - Сем. Rubiaceae - Брошови ОТРОВНО!
/лазаркиня /Asperula odorata L./, ароматна лазаркиня, асперула, благовонен брош, същинска лазаркиня, миризлива трева, миризлива лазаркиня, миризлив брош, горска лазаркиня, кръстат бурен, лазарка/

бодил - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/магарешки бодил /Onopordon acanthium L./ = /Cousinia bulgarica Koch./, магарешки трън, гингер, главест трън, камилски бодил/

бодилка
/бодлив залист /Ruscus aculeatus L./, бодлив див чемшир, див чемшир, залис, залист, миши чемшир, пчела, самодивски чемшир, чемшир /Bus Sempervirens L./, бидлив залист, бодлива зеленика/

бодилник - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бенгелик, бивол, биволче, бусливка, бенгелик, галица, гребен, див орех, диво прасе, кочове, малак, малаче, малачка, мандул, оленце, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

бодлив гръмотрън - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ) ОТРОВНО!
/гръмотрън /Ononis spinosa L./, бабини бодили, бодлив трън, шилобод, черен трън, чер трън, трънлив троскот, сахатче, птиче тръне, милобод, коловоз, кокоши трън, голотрън/

бодлив див чемшир
/бодлив залист /Ruscus aculeatus L./, бодилка, див чемшир, залис, залист, миши чемшир, пчела, самодивски чемшир, чемшир /Bus Sempervirens L./, бодилка, бидлив залист, бодлива зеленика/

бодлив залист /Ruscus aculeatus L./
/бодилка, бодлив див чемшир, див чемшир, залис, залист, миши чемшир, пчела, самодивски чемшир, чемшир /Bus Sempervirens L./, бодилка, бидлив залист, бодлива зеленика/

бодлив зърнастец - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърника /Rhamnus cathartica L./, боя, черна леска, черна боя, слабителна зърника, насламика, миждрепка, крушина, жълта боя, плод зърника/

бодлив каперсник - Сем. Caparidaceae - Капаридови
/каперси /Caparis spinosa L./, капари, каперсник/

бодлив трън - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ) ОТРОВНО!
/гръмотрън /Ononis spinosa L./, бабини бодили, бодлив гръмотрън, шилобод, черен трън, чер трън, трънлив троскот, сахатче, птиче тръне, милобод, коловоз, кокоши трън, голотрън/

бодлива зеленика
/бодлив залист /Ruscus aculeatus L./, бодилка, бодлив див чемшир, див чемшир, залис, залист, миши чемшир, пчела, самодивски чемшир, чемшир /Bus Sempervirens L./, бодилка, бидлив залист/

бодлива зеленика /Ilex aquifolium L./ - Сем. Aquifoliaceae-Джелови
/джел, плекс, кошличар, самоводски чемшир/

бодливо френско грозде - Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/английско грозде /Ribes grossularia L./, цариградско грозде, обикновен кръжовник/

божа ръчица
/богородична ръчица /Abutilon avicennae/, канатник, просфорник/

божанка - Сем. Papaveraceae - Макови
/полски мак, була, булица, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, гъркинка, див афион, див мак, кадънка, кадънбулка, коконка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

божигробски босилек - Сем. Labiatae - Устоцветни
/градински чай /Salvia officinalis L./, теменче, рожково биле, конски босилек, какула, градинска салвия/

божие дръвце
/божо дръвo /Thuja occidentalis/, туйя, туя, божо дръвче/

божо дръвo /Thuja occidentalis/
/божие дръвце, туйя, туя, божо дръвче/

божо дръвче
/божо дръвo /Thuja occidentalis/, божие дръвце, туйя, туя/

божур (червен) /Paeonia peregrina Mill./ = /Paeonia decora Anders./ - Сем. Paeoniaceae - Божурови (по ФЯ) ОТРОВНО (цвят, корени)!
/алтъника, арапче, бажур, бижур, див божур, жабурка, красив божур, марьон корен, мижур, мужур, пеон, теснолист божур, украсен божур/

божур лечебен /Paeonia officinalis L./


боз - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бозик - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз (черен) /Sambucus nigra L./, бъзляк, дрен бъз, дървен бъз, свирчовина, сурчувина, трънбъз, черен дървовиден бъз, бойзан, бузе, бъзляк/

бойзан - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз (черен) /Sambucus nigra L./, бъзляк, дрен бъз, дървен бъз, свирчовина, сурчувина, трънбъз, черен дървовиден бъз, бозик, бузе, бъзляк/

боли очи - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, бели очи, белиоч, боливач, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

боливач - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, бели очи, белиоч, боли очи, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

бор (бял) /Pinus silvestris L./ - Сем. Pinaceae - Борови
/бел бор, белок, борика, бяла борина, бяла борика/

бор черен /Pinus nigricans/ = /Pinus austriaca/ = /Pinus laricus/ - Сем. Pinaceae - Борови


борец - Сем. Compositae (Asteracea) - Сложноцветни
/глухарче /Taraxacum officinale Web./, баба марта, свинска млечка, радика, опади-коса, млечна козица, мартенче, лечебно глухарче, жълта млечка, горец, глуварка, глушилче/

борийка - Сем. Еquisetaceae - Хвощови
/хвощ /Equisetum arvense L./, бабино рухо, бориче, борче, кавал, калемна трева, колениче, конска опашка, конска трева, надавка, надана трева, наставиче, наставче, полски хвощ, прешлица, ставиче, пришлица/

борика - Сем. Pinaceae - Борови
/бор (бял) /Pinus silvestris L./, бел бор, белок, бяла борина, бяла борика/

бориче - Сем. Еquisetaceae - Хвощови
/хвощ /Equisetum arvense L./, бабино рухо, борийка, борче, кавал, калемна трева, колениче, конска опашка, конска трева, надавка, надана трева, наставиче, наставче, полски хвощ, прешлица, ставиче, пришлица/

боровинка блатна /Vaccinium uliginosum L./ - Сем. Ericaceae - Пиренови (по ФЯ и БИБ)
/брусен, брусница/

боровинка червена /Vaccinium vitisidaea L./ - Сем. Vaccinaceae - Боровинкови
/коказ, кокуза/

боровинка черна /Vaccinium myrtillus L./ - Сем. Ericaceae - Пиренови (поФЯ и БИБ)
/берница, боровка, боровница, брашница, синя боровинка, черника/

боровица - Сем. Cupresaceae - Кипарисови / Coniferae - Иглолистни (по ОС)
/хвойна (синя) /Juniperus communis L./, хвоя, елховник, клека, обикновена смрика, обикновена хвойна, планинска хвойна, смрика, фунда, хвойна/

боровка - Сем. Ericaceae - Пиренови (поФЯ и БИБ)
/боровинка черна /Vaccinium myrtillus L./, берница, боровница, брашница, синя боровинка, черника/

боровница - Сем. Ericaceae - Пиренови (поФЯ и БИБ)
/боровинка черна /Vaccinium myrtillus L./, берница, боровка, брашница, синя боровинка, черника/

борче - Сем. Еquisetaceae - Хвощови
/хвощ /Equisetum arvense L./, бабино рухо, бориче, борийка, кавал, калемна трева, колениче, конска опашка, конска трева, надавка, надана трева, наставиче, наставче, полски хвощ, прешлица, ставиче, пришлица/

боряна дулче - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови
/сладък корен /Glycyrrhiza glabra L./ = /Liquiritia officinalis Moench./, благ корен, гол сладник, женско биле, лакрица, ликвириция, миямбала, сладко коренче, сладниче, сладок, сладун, сладунек, реглис/

бос - Сем. Asteraceae - Сложноцветни
/спореж (обикновен) /Senecio vulgaris L./, бубокярка, гологлав, кръстец, обикновен спореж, кръстец, гол/

босилек
/свети вода/

босилек /Ocimum basilicum L./ = /Centaurea cyanus/ - Сем. Labiatae - Устоцветни - ОТРОВНО!
/босилек обикновен, босиляк, босильок, бусиляк, свети-вода/

босилек евгенолен - Сем. Labiatae - Устоцветни
/босилек миризлив /Ocimum gratissimum L./, босилек евгенолов, босилек карамфилов/

босилек евгенолов - Сем. Labiatae - Устоцветни
/босилек миризлив /Ocimum gratissimum L./, босилек евгенолен, босилек карамфилов/

босилек карамфилов - Сем. Labiatae - Устоцветни
/босилек миризлив /Ocimum gratissimum L./, босилек евгенолен, босилек евгенолов/

босилек миризлив /Ocimum gratissimum L./ - Сем. Labiatae - Устоцветни
/босилек евгенолен, босилек евгенолов, босилек карамфилов/

босилек обикновен - Сем. Labiatae - Устоцветни - ОТРОВНО!
/босилек /Ocimum basilicum L./ = /Centaurea cyanus/, босиляк, босильок, бусиляк, свети-вода/

босильок - Сем. Labiatae - Устоцветни - ОТРОВНО!
/босилек /Ocimum basilicum L./ = /Centaurea cyanus/, босилек обикновен, босиляк, бусиляк, свети-вода/

босиляк - Сем. Labiatae - Устоцветни - ОТРОВНО!
/босилек /Ocimum basilicum L./ = /Centaurea cyanus/, босилек обикновен, босильок, бусиляк, свети-вода/

боски - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп /Orchis morio L./ = /Orchis latifolia L./ = /Orchis rivini Gouan./ = /Orchis fusca L./, детинска трева, клинова трева, ливадар, ливаден горицвет, обикновен салеп, разковниче, сараче/

ботурче /Cyclamen hederifolium Ait./ (/C. neapolitanum Ten./), (/Cyclamen europaeum L./) - Сем. Primulaceae - Игликови
/бутурче, дрявка, милоглядка, свински хляб, циклама/

ботушки
/въшковец (блатен), блатно пропадниче, блатен въшковец, заушница/

боя - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърника /Rhamnus cathartica L./, бодлив зърнастец, черна леска, черна боя, слабителна зърника, насламика, миждрепка, крушина, жълта боя, плод зърника/

боя-ашлама - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, бабушка, боя-дърво, гладежовина, дива боя, елшовиден зърнастец, жълто вапцарско дърво, зърнавец, калинка, пръщика, франгула, чернилка, пръщина/

боя-дърво - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, бабушка, боя-ашлама, гладежовина, дива боя, елшовиден зърнастец, жълто вапцарско дърво, зърнавец, калинка, пръщика, франгула, чернилка, пръщина/

бояджийска бяла роза - Сем. Asteraceae (Compositae) - Сложноцветни
/жълта лайка /Anthemis tinctoria L./, багрилно подрумиче, навалче, кукучка/

бояджийска жълтуга /Genista tinctoria L./ - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/багрилна жълтуга, багрило, типец, жълтуга, цветило/

бояджийски брош - Сем. Rubiaceae - Брошови
/брош /Rubia tinctorum L./, багрилен брош, гаранца, див брош, марена, червен брош, брош/

боянка
/сивобяла боянка/

боянка /Erysimum diffusum Ehrh./ = /Erysimum canescens Roth./ - Сем. Cruciferae (Brassicaceae) - Кръстоцветни
/разклонена боянка, сиво-бяла боянка/

брадавичест чашкодрян /Evonymus vericosa Scop./


брадавично цвете - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, циркофай, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, лишейче, кукувиче мляко, козлей, капикос, жълтеничава трева, жълтениче, жълтеничаво биле/

брадун /Astrodelus albus Willp./
/бърдун, бял бърдун, крави бозки, нунавец/

брашница - Сем. Ericaceae - Пиренови (поФЯ и БИБ)
/боровинка черна /Vaccinium myrtillus L./, берница, боровка, боровница, синя боровинка, черника/

бреза - Сем. Betulaceae - Брезови
/бреза (бяла) /Betula alba L./ = /Betula verrucosa Ehrh./ = /Betula pendula Roth./, ивачка, ясика/

бреза (бяла) /Betula alba L./ = /Betula verrucosa Ehrh./ = /Betula pendula Roth./ - Сем. Betulaceae - Брезови
/бреза, ивачка, ясика/

брей /Tamus communis L./ - Сем. Dioscoreaceae - Брейови ОТРОВНО (коренище)!
/блужда, блюш, брех, бреш, водогон, дадалак, далалан, тамус/

брекина - /Sorbus torminalis Gr./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни


брекиня - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/офика /Sorbus aucuparia L./ = /Pyrus aucuparia (L.) Gaertner/, смръдлика, самодивско дърво, проклето меко дърво, възкруша, диво грозде, калина, оскруша/

брекиш - Сем. Solanaceae - Картофови
/барабой, барабойник, разводник /Solanum dulcamara L./, блатска повет, бурбулка, червено куче грозде, разводниче, кинета, маслен песи трън, нощна сянка, отровна разваленка/

брест - Сем. Ulmaceae - Брястови
/бряст /Ulmus pedunculata Fr./ = /Ulmus campestris L.//

брех - Сем. Dioscoreaceae - Брейови ОТРОВНО (коренище)!
/брей /Tamus communis L./, блужда, блюш, бреш, водогон, дадалак, далалан, тамус/

бреш - Сем. Dioscoreaceae - Брейови ОТРОВНО (коренище)!
/брей /Tamus communis L./, блужда, блюш, брех, водогон, дадалак, далалан, тамус/

брешлен - Сем. Araliaceae - Аралиеви ОТРОВНО (листа)!
/бръшлян /Hedera helix L./, брешлян, брушлен, бръшлика, бръшнел, бръшнея, плюш, плюскач/

брешлян - Сем. Araliaceae - Аралиеви ОТРОВНО (листа)!
/бръшлян /Hedera helix L./, брешлен, брушлен, бръшлика, бръшнел, бръшнея, плюш, плюскач/

брош - Сем. Rubiaceae - Брошови
/брош /Rubia tinctorum L./, багрилен брош, бояджийски брош, гаранца, див брош, марена, червен брош/

брош /Rubia tinctorum L./ - Сем. Rubiaceae - Брошови
/багрилен брош, бояджийски брош, гаранца, див брош, марена, червен брош, брош/

брусен - Сем. Ericaceae - Пиренови (по ФЯ и БИБ)
/боровинка блатна /Vaccinium uliginosum L./, брусница/

брусница - Сем. Ericaceae - Пиренови (по ФЯ и БИБ)
/боровинка блатна /Vaccinium uliginosum L./, брусен/

бруч - Сем. Loranthaceae - Имелови ОТРОВНО (стрък)!
/бял имел /Viscum album L/, бимал, клейник, вимел, бяла лепка/

брушлен - Сем. Araliaceae - Аралиеви ОТРОВНО (листа)!
/бръшлян /Hedera helix L./, брешлен, брешлян, бръшлика, бръшнел, бръшнея, плюш, плюскач/

брътница
/жиловлек/

брътци - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/жиовлек (широколист) /Plantago major L./, едролистен жиловлек, жиловрат, жилоглав/

бръшлика - Сем. Araliaceae - Аралиеви ОТРОВНО (листа)!
/бръшлян /Hedera helix L./, брешлен, брешлян, брушлен, бръшнел, бръшнея, плюш, плюскач/

бръшлян /Hedera helix L./ - Сем. Araliaceae - Аралиеви ОТРОВНО (листа)!
/брешлен, брешлян, брушлен, бръшлика, бръшнел, бръшнея, плюш, плюскач/

бръшлянова самобайка - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бабичева трева /Glechoma hederacea L./ = /Glechoma bulgarica BOPB./, бръшлянолистна самобайка, върбаличе, повлекливо изтравниче, самобайка, самобойка, сладкъна, урбаличе/

бръшлянолистна самобайка - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бабичева трева /Glechoma hederacea L./ = /Glechoma bulgarica BOPB./, бръшлянова самобайка, върбаличе, повлекливо изтравниче, самобайка, самобойка, сладкъна, урбаличе/

бръшнел - Сем. Araliaceae - Аралиеви ОТРОВНО (листа)!
/бръшлян /Hedera helix L./, брешлен, брешлян, брушлен, бръшлика, бръшнея, плюш, плюскач/

бръшнея - Сем. Araliaceae - Аралиеви ОТРОВНО (листа)!
/бръшлян /Hedera helix L./, брешлен, брешлян, брушлен, бръшлика, бръшнел, плюш, плюскач/

бряст /Ulmus pedunculata Fr./ = /Ulmus campestris L./ - Сем. Ulmaceae - Брястови
/брест, брест/

брястнолистно орехче
/блатен тъжник, филипендула, спирея, отвратниче, ливадно отвратниче, ливадник, живеничаво биле, грухчовят/

бубак /Gossypium. hirsutum L./
/памук/

бубалек - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/калина (червена) /Viburnum opulus L./, червена калинка, тутуника, червена калина, снежник, снежна китка, обикновена калина, картоп, гирмидж/

бубниче - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

бубокярка - Сем. Asteraceae - Сложноцветни
/спореж (обикновен) /Senecio vulgaris L./, гологлав, кръстец, обикновен спореж, бос, кръстец, гол/

бубол - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, царевица, влашковина, гълъби, кочен, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, ронка, царевични близалца, ченка/

бубонка - Сем. Moraceae - Черничеви
/черница (черна) /Morus nigra L./, барабонка, бърбонка, дуда, черен дуд, дуд/

бударица /Galeopsis tetrahit L./ = /Galeopsis ochroleuca (Lam.)/ - Сем. Labiatae - Устоцветни - ОТРОВНО!
/коноплика, кух зъб, петльова глава, петниста бударица, петниста съсънка/

будрак - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/морков /Daucus carota L. var. sativus D. C. Hoffm./, бурдак, див морков/

бузе - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз (черен) /Sambucus nigra L./, бъзляк, дрен бъз, дървен бъз, свирчовина, сурчувина, трънбъз, черен дървовиден бъз, бозик, бойзан, бъзляк/

бузина - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бузник - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузина, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бук /Fagus silvatica/ - Сем. Fagaceae - Букови
/буково дърво/

буков лишей
/лишей (брадат) /Usnea barbata Fr./, буков мъх/

буков мъх
/лишей (брадат) /Usnea barbata Fr./, буков лишей/

буково дърво - Сем. Fagaceae - Букови
/бук /Fagus silvatica//

була - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, булица, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, гъркинка, див афион, див мак, кадънка, кадънбулка, коконка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

булитек - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, волово око, горски слез, дзънкамила, камбула, камбулеш, камбулишник, камилек, камиляк, молоха, окрелче, окрилче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен/

булица - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, була, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, гъркинка, див афион, див мак, кадънка, кадънбулка, коконка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

булка - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, була, булица, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, гъркинка, див афион, див мак, кадънка, кадънбулка, коконка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

буника - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

буниче - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

бурбулка - Сем. Solanaceae - Картофови
/барабой, барабойник, разводник /Solanum dulcamara L./, блатска повет, брекиш, червено куче грозде, разводниче, кинета, маслен песи трън, нощна сянка, отровна разваленка/

бурдак - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/морков /Daucus carota L. var. sativus D. C. Hoffm./, будрак, див морков/

бурен - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/бучиниш /Conium maculatum L./, балдарин, балдаран, зънзук, крехниче, кукуда, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цволига, цвъкалка, цолека, кукуза/

бусиляк - Сем. Labiatae - Устоцветни - ОТРОВНО!
/босилек /Ocimum basilicum L./ = /Centaurea cyanus/, босилек обикновен, босиляк, босильок, свети-вода/

бусливка - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бенгелик, бивол, биволче, бодилник, бенгелик, галица, гребен, див орех, диво прасе, кочове, малак, малаче, малачка, мандул, оленце, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

бутрак /Bidens tripartitus L./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/кози рогца, коноплянка/

бутурак - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/очиболец (планински) /Potentilla erecta (L.) Hampe/ = /Potentilla sylvestris Decke r/ = /Potentilla tormentilla Necke/, торментила, възел, горски очиболец, горско прозорче, изправен очиболец, четиривенчелистен очиболец/

бутурче - Сем. Primulaceae - Игликови
/ботурче /Cyclamen hederifolium Ait./ (/C. neapolitanum Ten./), (/Cyclamen europaeum L./), дрявка, милоглядка, свински хляб, циклама/

бухалковиден плавун - Сем. Lycopodiaceae - Плавунови
/плавун /Lycopodium clavatum L.//

бучиниш /Conium maculatum L./ - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/балдарин, балдаран, бурен, зънзук, крехниче, кукуда, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цволига, цвъкалка, цолека, кукуза/

бъз (червен) /Sambucus racemosa L./ - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови


бъз (черен) /Sambucus nigra L./ - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъзляк, дрен бъз, дървен бъз, свирчовина, сурчувина, трънбъз, черен дървовиден бъз, бозик, бойзан, бузе, бъзляк/

бъз /Sambucus ebulus L./ - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/абуд, абъд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бъзак - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузина, бузник, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бъзвуняк - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бъздунек - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалия, русалин, лющян, лечебен селим, лечебен левущян, кимен, заря, дивисил, девясил, лечебен девесил/

бъзе - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бъзей - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бъзляк - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз (черен) /Sambucus nigra L./, дрен бъз, дървен бъз, свирчовина, сурчувина, трънбъз, черен дървовиден бъз, бозик, бойзан, бузе/

бъзлян - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бъзовина - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бъзовлек - Сем. Labiatae - Устоцветни
/полска салвия /Salvia pratensis L./, дива салвия, ливаден босилек, полска какула, ливадна какула/

бъзуняк - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

бъклица - Сем. Ranunculaceae - Лютикови ОТРОВНО (коренища)!
/кукуряк /Helleborus odorus E. et K./, баба тура, бамбатурка, ведрица, диво лале, кукрек, кукурек, миризлив кукуряк, смукалник, спреж, съклица/

бърбонка - Сем. Moraceae - Черничеви
/черница (черна) /Morus nigra L./, барабонка, бубонка, дуда, черен дуд, дуд/

бърденка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/арника /Arnica montana L./, баранник, планинска арника/

бърдовка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/синя жлъчка /Cichorium intybus L./, горчивица, дива цикория, дъвка, жилаво цвете, жлъчка, метлянка, свинок, синя млечка, цикория, цихория/

бърдун
/брадун /Astrodelus albus Willp./, бял бърдун, крави бозки, нунавец/

бърдуче /Nuphar lutea L. Sibth. et Sm./ - Сем. Numphaeaceae - Водни рози
/жълто бърдуче, жълта водна роза, жълт воден трендафил, водно лале, водна тиква/

бял боб - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/боб (неувивен) /Phaseolus vulgaris L. var. nanus/, боб, нисък боб, обикновен боб, обикновен фасул, полски фасул, сочиво, фасул, боб (неувивен)/

бял бърдун
/брадун /Astrodelus albus Willp./, бърдун, крави бозки, нунавец/

бял глог - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./, благин, благинка, прунка, обикновен глог, едноплоден глог, еднококичков глог, глогинка, балабин, галагонка, глог, едноплоден глог/

бял дуд
/барбонка, черница (бяла), муренка, бяла дудула, бяла бубонка/

бял дъб - Сем. Cupuliferae - Чашкоплодни / Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ)
/дъб (летен) /Quercus robur L./ = /Quercus pedunculata Ehrh./, белика, лютак, лъжник, бяла граница, бяло меше, граница, груница/

бял имел /Viscum album L/ - Сем. Loranthaceae - Имелови ОТРОВНО (стрък)!
/бимал, бруч, клейник, вимел, бяла лепка/

бял кантарион - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лечебна сиротица /Gratiola officinalis L./, авран, трескавиче, сиротница, милостивка, месечница, горчивличе/

бял клен
/благун /Acer pseudoplatanus L./, обикновен клен, горски явор, обикновен явор/

бял крем /Lilium candidum L./ - Сем. Liliaceae - Кремови ОТРОВНО (луковици)!
/бел крин, бело перо, самодивско лале, моминско цвете, крин, крем, зъмбак, замбак, бяла лилия/

бял оман /Inula helenium L./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/чернокос оман, уман, оман, омел, имела, жълт оман, див слънчоглед, голям корен, волско око, голем корен/

бял очиболец - Сем.Rosaceae - Розоцветни
/очиболец (бял) /Potentilla alba L./, бяло прозорче, бяло сърцеболово биле/

бял равнец /Achillea millefolium L./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

бял риган - Сем. Lamiaceae (Labiatae) - Устоцветни
/риган (бял) /Origanum heracleoticum L./, южен риган/

бял салкъм - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/акация (бяла) /Acacia vera Willd./ = /Robinia pseudoacacia L./, аблен, салкъм/

бял слез - Сем. Malvaceae - Слезови
/ружа (лечебна) /Althaea officinalis L./, алтея, бяла ружа, дива ружа, лекарствена ружа, медицинска ружа, просвирняк, пъртенка, тарус/

бял смил /Gnaphalium uliginosum L./ , /Filaginella uliginosa Opis./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (цвят)!
/бяло безсмъртниче, балканска звезда, блатен бял смил, хайдушка прахан/

бял смин /Antennaria dioica (L.) Gaertn./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни / Сем. Labiatae - Устоцветни (по ФЯ) !!!ОТРОВНО
/витошки еделвайс, бяла трева/

бял трън /Silybummarianum (L.) Gaertn./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни / Сем. Labiatae - Устоцветни (по ФЯ) !!!ОТРОВНО
/петнист бял трън, мариански трън/

бял тъжек - Сем. Iridaceae - Перуникови ОТРОВНО!
/перуника /Iris germanica L./ = /Iris florentina L./, флорентинска перуника, тъжек, синя перуника, бяла перуника, ирис, италианска перуника, тъжак/

бял хардал - Сем. Cruciferae - Кръстоцветни
/синап (бял) /Sinapis alba L. Boissier/, английска горчица, бяла горчица/

бял чувен - Сем. Chenopodiaceae - Лободови
/чувен (бял)/ Gypsophila paniculata L./, чоен, метличеста мишорка, бяло сапунче, бяла сладка трева, бяла куча лобода/

бяла Рада - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/фунийка, поветица /Convolvulus arvensis L./, телефонче, слачец, рокличка, полска поветица, всевлак, грамофонче, полско телеграфче, попенец/

бяла бабка - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви ОТРОВНО!
/кокиче /Galanthus nivalis L./, какичка, калоянче, снежниче/

бяла борика - Сем. Pinaceae - Борови
/бор (бял) /Pinus silvestris L./, бел бор, белок, борика, бяла борина/

бяла борина - Сем. Pinaceae - Борови
/бор (бял) /Pinus silvestris L./, бел бор, белок, борика, бяла борика/

бяла бубонка
/барбонка, черница (бяла), муренка, бяла дудула, бял дуд/

бяла водна роза
/блатна роза /Nymphaca alba L./ = /Castalia alba L. (W. Wood)/, бяла камилска стъпка, водна роза/

бяла горчива китка - Сем. Labiatae - Устоцветни
/подъбиче (бяло) /Teucrium polium L./, маясълив бурен, маясълива трева, бяло подъбиче, бяла горчива трева, бяла китка, бяла сухарка, червив бурен/

бяла горчива трева - Сем. Labiatae - Устоцветни
/подъбиче (бяло) /Teucrium polium L./, маясълив бурен, маясълива трева, бяло подъбиче, бяла горчива китка, бяла китка, бяла сухарка, червив бурен/

бяла горчица - Сем. Cruciferae - Кръстоцветни
/синап (бял) /Sinapis alba L. Boissier/, английска горчица, бял хардал/

бяла граница - Сем. Cupuliferae - Чашкоплодни / Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ)
/дъб (летен) /Quercus robur L./ = /Quercus pedunculata Ehrh./, белика, лютак, лъжник, бял дъб, бяло меше, граница, груница/

бяла дудула
/барбонка, черница (бяла), муренка, бяла бубонка, бял дуд/

бяла елха - Сем. Pinaceae - Борови
/елха (бяла) /Alnus incana Willd./, сива елша, космата елша, бяла елша/

бяла елша - Сем. Pinaceae - Борови
/елха (бяла) /Alnus incana Willd./, сива елша, бяла елха, космата елша/

бяла казанлъшка роза /Rosa alba L./


бяла камилска стъпка
/блатна роза /Nymphaca alba L./ = /Castalia alba L. (W. Wood)/, бяла водна роза, водна роза/

бяла китка - Сем. Labiatae - Устоцветни
/подъбиче (бяло) /Teucrium polium L./, маясълив бурен, маясълива трева, бяло подъбиче, бяла горчива китка, бяла горчива трева, бяла сухарка, червив бурен/

бяла коприва - Labiatae - Устоцветни
/коприва (бяла, мъртва) /Lamium album L./, мъртва коприва, кошутина, дядово винце/

бяла куча лобода - Сем. Chenopodiaceae - Лободови
/чувен (бял)/ Gypsophila paniculata L./, чоен, бял чувен, метличеста мишорка, бяло сапунче, бяла сладка трева/

бяла лепка - Сем. Loranthaceae - Имелови ОТРОВНО (стрък)!
/бял имел /Viscum album L/, бимал, бруч, клейник, вимел/

бяла лилия - Сем. Liliaceae - Кремови ОТРОВНО (луковици)!
/бял крем /Lilium candidum L./, бел крин, бело перо, самодивско лале, моминско цвете, крин, крем, зъмбак, замбак/

бяла липа - Сем. Tiliaceae - Липови
/липа (сребролистна) /Tilia argentea Desf./ = /Tilia alba W. K./ = /Tilia tomentosa Moench./ = /Tilia vulgaris Heyne./, сребриста липа, липа сребролистна/

бяла марта - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/паричка /Bellis perennis L./, алтънче, арнаут, търтички, туртичка, въртикучка, дребна лайкучка, многогодишна маргаритка, очици, парета, парици, париче, парички, туртички/

бяла метла - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бабун, бабух, пчелник /Marrubium vulgare L./, блага трева, съсерка, сладка маточина, пчелок, мантърка, матърка, медицински пчелник, мламосник, мламосниче, обикновен пчелинок, пчелинок, меден пчелник/

бяла мура /Pinus pence Grsb./ = /Pinus vermicularis Jka./ - Сем. Pinaceae - Борови
/петлистен бор, молика/

бяла перуника - Сем. Iridaceae - Перуникови ОТРОВНО!
/перуника /Iris germanica L./ = /Iris florentina L./, флорентинска перуника, тъжек, синя перуника, бял тъжек, ирис, италианска перуника, тъжак/

бяла подкваса /Galium mollugo/
/роснец, сирище/

бяла роза - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/скребър, повет /Clematis vitalba L./, повит, поветика, лозина, обикновен повет/

бяла ружа - Сем. Malvaceae - Слезови
/ружа (лечебна) /Althaea officinalis L./, алтея, бял слез, дива ружа, лекарствена ружа, медицинска ружа, просвирняк, пъртенка, тарус/

бяла сладка трева - Сем. Chenopodiaceae - Лободови
/чувен (бял)/ Gypsophila paniculata L./, чоен, бял чувен, метличеста мишорка, бяло сапунче, бяла куча лобода/

бяла сухарка - Сем. Labiatae - Устоцветни
/подъбиче (бяло) /Teucrium polium L./, маясълив бурен, маясълива трева, бяло подъбиче, бяла горчива китка, бяла горчива трева, бяла китка, червив бурен/

бяла теменуга - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви
/блатно кокиче /Leucojum aestivum L./, гергьовско кокиче, дремавче, жабешко лале, ливадско кокиче, лятно блатно кокиче, попкино кокиче, пъстро кокиче, сазово кокиче, снежно кокиче, кокиче, попкино лале/

бяла трева - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни / Сем. Labiatae - Устоцветни (по ФЯ) !!!ОТРОВНО
/бял смин /Antennaria dioica (L.) Gaertn./, витошки еделвайс/

бяла чемерика - Сем. Liliaceae - Лилиецветни - ОТРОВНО (коренища)!
/чемерика (бяла) /Veratrum Lobelianum Bernh./ = /Veratrum album L./, чистофайка, горска чемерика, зелена чемерика, лобелиева чемерика, мечкина трева, мечкина чемерика, лобелиева чемерика/

бяло безсмъртниче - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (цвят)!
/бял смил /Gnaphalium uliginosum L./ , /Filaginella uliginosa Opis./, балканска звезда, блатен бял смил, хайдушка прахан/

бяло вятърче /Cantaurea stoebe/
/табашка метла/

бяло еньовче - Сем. Rubiaceae - Брошови
/еньовче (бяло) /Galium mollugo L./, меко еньовче/

бяло копито - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/ямков лист, подбел /Tussilago farfara L./, подвелка, жълта марта, конско петало, къркалеста билка, магарешка диря, магарешка стъпка, марта, мартениче, меча стъпка, марша, къркалеста билка/

бяло меше - Сем. Cupuliferae - Чашкоплодни / Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ)
/дъб (летен) /Quercus robur L./ = /Quercus pedunculata Ehrh./, белика, лютак, лъжник, бял дъб, бяла граница, граница, груница/

бяло подъбиче - Сем. Labiatae - Устоцветни
/подъбиче (бяло) /Teucrium polium L./, маясълив бурен, маясълива трева, бяла горчива китка, бяла горчива трева, бяла китка, бяла сухарка, червив бурен/

бяло прозорче - Сем.Rosaceae - Розоцветни
/очиболец (бял) /Potentilla alba L./, бял очиболец, бяло сърцеболово биле/

бяло сапунче - Сем. Chenopodiaceae - Лободови
/чувен (бял)/ Gypsophila paniculata L./, чоен, бял чувен, метличеста мишорка, бяла сладка трева, бяла куча лобода/

бяло сърцеболово биле - Сем.Rosaceae - Розоцветни
/очиболец (бял) /Potentilla alba L./, бяло прозорче, бял очиболец/

бясно биле - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладона /Atropa belladonna L./, беладонна, белладона, вълча череша, голямо биле, див тютюн, лудо биле, отровно биле, помамница, развалниче, рибарско биле, старо биле, черна отрова/

бясно дърво /Daphne mezereum L./ - Сем. Thymelaeaceae - Тимелееви
/тилилей, диво лико, див лиляк, вълча ягода, вълча жила/